រូបភាព

រូបភាព » ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ » សម្តេចតេជោ អញ្ជើញចែក ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្ថាពរ នៅភូមិធ្លក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (09/10/2012)
_MG_9241.JPG
_MG_9242.JPG
_MG_9243.JPG
_MG_9247.JPG
_MG_9250.JPG
_MG_9251.JPG
_MG_9255.JPG
_MG_9258.JPG
_MG_9266.JPG
_MG_9269.JPG
_MG_9281.JPG
_MG_9287.JPG
_MG_9297.JPG
_MG_9310.JPG
_MG_9314.JPG
_MG_9323.JPG
_MG_9326.JPG
_MG_9339.JPG
_MG_9346.JPG
_MG_9350.JPG
_MG_9354.JPG
_MG_9355.JPG
_MG_9358.JPG
_MG_9360.JPG
_MG_9363.JPG
_MG_9369.JPG
_MG_9378.JPG
_MG_9381.JPG
_MG_9395.JPG
_MG_9401.JPG
_MG_9404.JPG
_MG_9406.JPG
_MG_9410.JPG
_MG_9415.JPG
_MG_9416.JPG
_MG_9419.JPG
_MG_9422.JPG
_MG_9429.JPG
_MG_9432.JPG
_MG_9435.JPG
_MG_9442.JPG
_MG_9443.JPG
_MG_9453.JPG
_MG_9454.JPG