រូបភាព

រូបភាព » ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ » យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ក្រុមទី៥៨សេ ជួយជួសជុលផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងពិការ
photo 1 (2).JPG
photo 1 (3).JPG
photo 1.JPG
photo 2 (2).JPG
photo 2 (3).JPG
photo 2.JPG
photo 3 (2).JPG
photo 3 (3).JPG
photo 3.JPG
photo 4 (2).JPG
photo 4 (3).JPG
photo 4.JPG
photo 5 (2).JPG
photo 5 (3).JPG
photo 5.JPG