រូបភាព

រូបភាព » ខេត្ត បាត់ដំបង » សកម្មភាពផ្សេងៗ របស់ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ក្រុមទី១៣៤
kbk01.JPG
kbk02.JPG
kbk03.JPG
kbk04.JPG
kbk05.JPG
kbk06.JPG
kbk07.JPG
kbk08.JPG
kbk09.JPG
kbk10.JPG
kbk11.JPG