រូបភាព

រូបភាព » ខេត្ត កែប » សកម្មភាព វាស់វែង នៅភូមិចំការបី របស់ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ក្រុមទី៩៦
DSC_1707.JPG
DSC_1824.JPG
DSC_1826.JPG
DSC_1827.JPG
DSC_1833.JPG
DSC_1839.JPG
DSC_1842.JPG
DSC_1843.JPG
IMG_0959.JPG
IMG_0964.JPG
IMG_0965.JPG
IMG_0966.JPG
IMG_0967.JPG