របាយការណ៍ ទូរទស្សន៍ បាយ័ន អំពី យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ក្រុមទី៧៤ នៅស្រុកថាឡាបរិវាត ខេត្តស្ទឹងត្រែង

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត