ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ក្រុមទី 60

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

សួន សុភា (ប្រធាន)
រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ជំនាញ ក្សេត្រសាស្រ្ត

យ៉ន ថុល (អនុប្រធាន)
បៀលប្រាយ ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

កែម វុទ្ធី (សមាជិក)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ គ្រប់គ្រងទូទៅ

អ៊ឹម វាសនា (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសព្រះកុសមៈ ជំនាញ សំណង់ស៊ីវិល

ឆយ សុវណ្ណ (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ម៉ន សាម៉េត (សមាជិក)
ភ្នំពេញអន្តរជាតិ ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ទឺ ទួន (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា

ចាន់ ពិសិទ្ធី (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត ជំនាញ គ្រប់គ្រង

សៀម ហ៊ុន (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ប្រាជ មាឃ (សមាជិក)
គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

កែវ សាម៉េត (សមាជិក)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

អ៊ុត រដ្ឋា (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ កសិឧស្សាហកម្ម

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត