ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ក្រុមទី 59

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

ខាត់ ធារ៉ា (ប្រធាន)
អាស៊ីអឺរ៉ុប ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឡេង ចិត្ត (អនុប្រធាន)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

សឿ នន (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គ្រប់គ្រង

សំ រ៉ាមី (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ

ម៉ាឡៃ ឈុនឡាយ (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ ចិត្តវិទ្យា

ឡាយ សុខាវុធ (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

សុខ ប៊ុនធី (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

យស សាគុណ (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គ្រប់គ្រង

សុខ រស្មីឌីម៉ង់ (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍

ប៉ាល់ ចាន់រ៉ា (សមាជិក)
ឯកទេសនៃកម្ពុជា ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ម៉ុក វីរ៉ា (សមាជិក)
ន័រតុន ជំនាញ សំណង់ស៊ីវិល

ង៉ែត គ្រឿន (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឯ. ប៊ិន ស៊ីនាថ (សមាជិក)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ រដ្ឋបាលសាធារណ

កង សាក់ (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ គីមីវិទ្យា

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត