ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ក្រុមទី 58

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

ឯ. រុន តូ (ប្រធាន)
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញ

ជា សុផាត (អនុប្រធាន)
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត ជំនាញ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

ភន ផែន (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ប៊ូ គឹមស្រុន (សមាជិក)
ន័រតុន ជំនាញ វិស្វករសំណង់

ឡុង សារ៉ាត់ (សមាជិក)
ព្រះស៊ីហនុរាជ ជំនាញ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

ជួន សារី (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ ចិត្តវិទ្យា

ស៊ែម សីលវន្ត (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គណនេយ្យ

ទ្រី រ៉េន (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ធី សុភក្តី (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ គណិវិទ្យា

អៀត ស៊ីម (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ហាក់ ឡុង (សមាជិក)
អាស៊ីអឺរ៉ុប ជំនាញ អង់គ្លេស

អឿន ជួន (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គ្រប់គ្រង

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត