ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ក្រុមទី 57

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

លឹម សំអាត (ប្រធាន)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍

ហ៊ា វុទ្ធី (អនុប្រធាន)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ កសិកម្ម

ម៉ែន ដារី (សមាជិក)
អាស៊ីសច្ចៈ ជំនាញ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ម៉ូន ភាព (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

ប៊ុន សុផល (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

អ៊ុត រិទ្ធី (សមាជិក)
ព្រះសីហមុនីរាជ ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

អ៊ុង សោភា (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

អ៊ុម មុនី (សមាជិក)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

កុល សុវណ្ណា (សមាជិក)
អាស៊ីសច្ចៈ ជំនាញ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

ឈឿន យ៉ង (សមាជិក)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

អ៊ែម ពិសិដ្ឋ (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ

នង សុភាក់ (សមាជិក)
ឆ្នំាទី៤ ជំនាញ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត