ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ក្រុមទី 47

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

កៅ ដាវីត (ប្រធាន)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

អាន មីដា (អនុប្រធាន)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

ប៊ុន សារ៉េត (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

ហុក យ៉េកស្រ៊ន់ (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

ហោ សុខសន្តិភាព (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

ហួន សុខជាតិ (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

ហួន សុបញ្ញា (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

គាត សារុន (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

ឃុន សីហា (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

គីម វីរ៉ាវ័ន្ត (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

មុយ ប៉ោគី (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

ណំា សន្តិភាព (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ ទេព្យកោសល្យជនបទ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត