ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ក្រុមទី 137

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

ទុយ វណ្ណច័ន្ទតារា (ប្រធាន)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

យី សុគន្ធា (អនុប្រធាន)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

លឿង វិសាស័ក្តិ (សមាជិក)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

វ៉ង់ ច័ន្ទតូ (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ស៊ន គីរី (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម

សេង ចាន់ពិសិដ្ឋ (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ

ប៊ុត រតនា (សមាជិក)
ចំការដូង ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

យន់ សុថា (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ ផលិតកម្ម ណិងបសុព្យាបាល

សោ ស៊ីផាណែត (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ហ៊ុន មករា (សមាជិក)
ជាស៊ីមកំចាយមារ ជំនាញ ទីផ្សារ

មឿង ប្រុសណុច (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ LMLA

ហ៊ឹម រ៉ាម៉ិ (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

អ៊ុត ធារិន (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត