ខេត្ត សៀមរាប ក្រុមទី 136

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

កែ ប៊ុនរិទ្ធីវុធ (ប្រធាន)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

ពុំ ចាន់នី (អនុប្រធាន)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

ចៅ ពិសិទ្ធ (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

ស្រី រតនឆវ័ន្ត (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

រស់ សំណាង (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍

មុត សាវ៉ាត (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ

ហ៊ឹង បញ្ញា (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍

តាត ចេង (សមាជិក)
ជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ

ហ៊ុល ថ្នមកញ្ញា (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

កឺក បូណា (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

ភេ ណាវី (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ ព្រៃឈើ

អ៊ូច វាសនា (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តព្រៃឈើ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត