ខេត្ត សៀមរាប ក្រុមទី 115

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

ជុង ឆុន (ប្រធាន)
ចេនទ្បា ជំនាញ គ្រប់គ្រង

សោ វណ្ណៈ (អនុប្រធាន)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ ទីផ្សារ

កែ វុទ្ធី (សមាជិក)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

វង្ស វិសាល (សមាជិក)
ចេនទ្បា ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ប្រាក់ លីដា (សមាជិក)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

ប៉ាត់ បញ្ញា (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

កែវ សាយ (សមាជិក)
ពុទ្ឋិសាស្រ្ត ជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ

សុន បូរី (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ហាក់ សីហា (សមាជិក)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ច

ភឹម វិចិត្រ (សមាជិក)
វេសស្ទើន ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

ឈឿន ឡាវ (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស

ភួង សាវ៉ុន (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ ទេសចរណ៍

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត