ខេត្ត សៀមរាប ក្រុមទី 114

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

ចក់ សុផា (ប្រធាន)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តព្រៃឈើ

ខៃ ណារុន (អនុប្រធាន)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

គឹម ខាន់ណា (សមាជិក)
អាស៊ីអឺរ៉ុប ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យួទ័រ

ផាត់ បារាំង (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ Biology

នី រិនដា (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តព្រៃឈើ

ប៉ែន សឿន (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ គ្រប់គ្រងទូទៅ

តាំង សុផាន់ (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

សុន វណ្ណេង (សមាជិក)
វិទ្យាសាស្រ្តជាតិពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

អុន វីរៈ (សមាជិក)
វិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គី ជំនាញ

សំ សុភ័ក្រ្ត (សមាជិក)
វិទ្យាល័យអង្គឌួង ជំនាញ

ឃួន ភីដូល (សមាជិក)
អាស៊ីអឺរ៉ុប ជំនាញ

ចេង សុជាតិ (សមាជិក)
វិទ្យាល័យអង្គរកា ជំនាញ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត