ខេត្ត សៀមរាប ក្រុមទី 101

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

គួច សាយអូវ (ប្រធាន)
វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ជំនាញ វិស្វកម្ម អគ្គីសនី

គ្រី ច័ន្ទស្មី (អនុប្រធាន)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តព្រៃឈើ

ប៉ែន សារ៉េត (សមាជិក)
បច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម ជំនាញ បរិក្ខាត្រជាក់

ស៊ុម យុទ្ឋភា (សមាជិក)
សាលាបច្ចេកទេសJVC ជំនាញ វិស្វកម្មរថយន្ត

អ៊ន ពោ (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តព្រៃឈើ

សេម រីដា (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តព្រៃឈើ

ទឹម សុខន័រ (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តព្រៃឈើ

សេង ម៉ៅ (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្ត និងវេជ្ជសាស្រ្តសត្វ

ចក់ បុរី (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្រ្តព្រៃឈើ

គួច ពន្លឺ (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានអប់រំកម្ពុជា ជំនាញ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

ទ្រី សិទ្ឋី (សមាជិក)
ភូមិន្ទនី.សាស្រ្ត និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

ភឹម ផាន់នី (សមាជិក)
ជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត