ខេត្ត កំពង់ចាម ក្រុមទី 138

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

បូ ម៉ារ៉ូ (ប្រធាន)
អាស៊ីអឺរ៉ុប ជំនាញ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ម៉ៃ សុភាព (អនុប្រធាន)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

ឆាយ សុវណ្ណូ (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ ពេទ្យសត្វ

ណាក់ ស្រីផល (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

ផន សុភាព (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

ព្រំ សិត (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ សង្គមវិទ្យា

ភិន សំបូរ (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

មុំ រិទ្ធី (សមាជិក)
ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ

វង្ស សិរី (សមាជិក)
ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ

វឿន ចយ (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ ភូមិវិទ្យា

ហង់ ភារៈ (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ ធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុ

អ៊ុយ ចន្ថន (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ អគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូនិច

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត