ខេត្ត កំពង់ចាម ក្រុមទី 29

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

នន ណាវីន (ប្រធាន)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

អ៊ី ឆាលី (អនុប្រធាន)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

គឹម សេងសូរីណា (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

ឃន វ៉ាន់ថា(ចាស់) (សមាជិក)
29_4.png ជំនាញ

ណុប វិសាល (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

ប៉ាន់ ស៊ីណាត (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

ពេជ្រ សាប៊ន (សមាជិក)
អាស៊ីសច្ចៈ ជំនាញ អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស

ម៉ិល សុភា (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

មុត បញ្ញា (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

លីន មករា (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

សាយ ពៅដាវីន (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

អ៊ិន ម៉ុម (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

អ្នក ឧត្តម (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត