ខេត្ត កំពង់ចាម ក្រុមទី 28

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

សាយ ឆាយ (ប្រធាន)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

រ៉ែម រត្យា (អនុប្រធាន)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

ឃន សាត (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

ផល ដាណា (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

ពៅ ពិទូរ្យ (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

ម៉ៅ ស៊ីណា(ចាស់) (សមាជិក)
ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិ.សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ

យឹម គីរី (សមាជិក)
ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជំនាញ

លី សុវណ្ណូ (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

វ៉ាត សាភីវណ្ណូ (សមាជិក)
ចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា ជំនាញ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

សោ សេងសត្យាឧត្តម (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

ស្រ៊ុន សុភស៌្ស (ថ្មី) (សមាជិក)
ពុទ្ធិសាស្ត្រ ជំនាញ ធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុ

ឡេង តុលា (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

អ៊ួង សារ៉ាន់ (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត