ខេត្ត កំពង់ចាម ក្រុមទី 27

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

ឆាំង ចន្ថា (ប្រធាន)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

សួន ប៊ុនធឿន (អនុប្រធាន)
អាស៊ីអឺរ៉ុប ជំនាញ អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស

ងីវ វិបុល (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

ចាន់ ស្រីអូន (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

ឈូក ដានី (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ ការអប់រំកសិកម្មសំរាប់ការផ្សព្វផ្សាយ

ដាំ សម្បត្តិ (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

ឌី វ៉ាន់ថុន (សមាជិក)
កសិកម្ម49 ជំនាញ ក្សេត្រសាស្ត្រ

ណៃ សម្បត្តិ (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

ប៊ុត សំនៀង (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

បុន សុខេម (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

ព្រឺម សុខលីន (សមាជិក)
បៀលប្រ៊ាយ ជំនាញ ធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុ

ស្រេង ឆវី (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ រៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត