ខេត្ត កំពង់ចាម ក្រុមទី 23

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

ជូ ដានីត (ប្រធាន)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

យឹម ម៉ាឡែន (អនុប្រធាន)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

កង ស៊ីគីម (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

គង់ ស្រីលាភ (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

ប៊ិន សុទ្ធារ័ត្ន (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

ប៊ុត សេរីពៅ (ចាស់) (សមាជិក)
ប.រិ ឆ្នំាទី៤ ជំនាញ

រឿន សុជិញ (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

វឿង រតនកុសល (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

ស៊ូ ប៉ោស្រ៊ង់ (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

សាយ សំអូន (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

ហួន ស៊ីវហួង (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

ឥន្ទ វិបុល (ថ្មី) (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

អ៊ឹម បញ្ញា (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត