ខេត្ត កំពង់ចាម ក្រុមទី 96

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

រុន សម្ផស្ស (ប្រធាន)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

គឹម ឈីវគាង (អនុប្រធាន)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

ច្រឹង រតនា (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ កសិឧស្សាហកម្ម

ប៉ាក សម្បត្តិ (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

បុត្រ ភីរក្សី (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ សង្គមវិទ្យា

សន វិចិត្រ (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

សយ ស្រីមុំ (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រ និងវេជ្ជសាស្រ្តសត្វ

ស៊ឹម សុវិបុលរ័ត្ន (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រជលផល

សំ ចិត្ត (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រជលផល

សំអឿន សោភារម្យ (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រ និងវេជ្ជសាស្រ្តសត្វ

ហេង រតនា (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

អ៊ុង សុខុន (សមាជិក)
កសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត