ខេត្ត កំពង់ធំ ក្រុមទី 83

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

បាន បូរ័ត្ន (ប្រធាន)
វិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ជំនាញ វេជ្ជសាស្ត្រ

សេន ណាស៊ី (អនុប្រធាន)
ន័រតុន ជំនាញ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

សុះ ហ្វាស៊ី (សមាជិក)
ពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ ជំនាញ វិស្វកម្មអគ្គីសនី

សុះ សេន (សមាជិក)
ភ្នំពេញអន្តរជាតិ ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

ឡេះ ប៊ុល (សមាជិក)
នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ

រស់ មីស៊ី (សមាជិក)
នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ

ម៉ាត់ តហៀក (សមាជិក)
ភ្នំពេញអន្តរជាតិ ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

ទ្បែស សាគីរីន (សមាជិក)
បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ គ្រប់គ្រងទូទៅ

អែល វ៉ាន់សូត (សមាជិក)
ន័រតុន ជំនាញ អេឡិចត្រូនិក អគ្គីសនី

សាន់ សារ៉ស់ (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

សុះ រីណា (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

សាន់ សារី (សមាជិក)
ន័រតុន ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត