ខេត្ត កំពង់ធំ ក្រុមទី 82

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

សាខុន ប៉ូរិន (ប្រធាន)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

សាន់ សារ៉ន (អនុប្រធាន)
Godjah Mada University ជំនាញ វិស្វករទូរគមនាគមន៍

ម៉ាន ឡាវី (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម ជំនាញ វិស្វកម្មរថយន្ត

សា ហាំម៉ាត់ (សមាជិក)
ន័រតុន ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍

យ៉ើ រ៉ស៊ីហ្គះ (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ គណនេយ្យ

សុះ ម៉ារីយ៉ាស់ (សមាជិក)
ភ្នំពេញអន្តរជាតិ ជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា

ហ៊ីម អារីហ្វីន (សមាជិក)
ភ្នំពេញអន្តរជាតិ ជំនាញ គ្រប់គ្រងទីផ្សារ

សាឡេះ ហ្វារីតា (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា

សុះ អ៊ីសា (សមាជិក)
ន័រតុន ជំនាញ ពាណិជ្ជសាស្ត្រ

កើ សាឡីម (សមាជិក)
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម

សា អ៊ុលឡាវី (សមាជិក)
ន័រតុន ជំនាញ ទីផ្សារ

លី ស៊ីណូ (សមាជិក)
ន័រតុន ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ជអភិ

ឌួត ស៊ុលគីភ្លី (សមាជិក)
មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជំនាញ

សុះ ម៉ៃរ៉ស់ (សមាជិក)
ន័រតុន ជំនាញ គ្រប់គ្រងពាណិជ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត