ខេត្ត កំពង់ធំ ក្រុមទី 82

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%81%E1%9E%BB%E1%9E%93+%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%93+%28%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%93%29
%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%83%E1%9E%88%E1%9E%BE

%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B+%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%93+%28%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%93%29
Godjah+Mada+University+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%82%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%8D

%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%93+%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9F%81%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%A7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%A0%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%9A%E1%9E%90%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F

%E1%9E%9F%E1%9E%B6+%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%93%E1%9F%90%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%93+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%A2%E1%9E%97%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%8C%E1%9F%92%E1%9E%8D%E1%9E%93%E1%9F%8D

%E1%9E%99%E1%9F%89%E1%9E%BE+%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9F%87+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%84+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9E%93%E1%9F%81%E1%9E%99%E1%9F%92%E1%9E%99

%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9F%87+%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%99%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6

%E1%9E%A0%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%98+%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%93+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A

%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%A1%E1%9F%81%E1%9F%87+%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9E%B6+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6

%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9F%87+%E1%9E%A2%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9E%B6+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%93%E1%9F%90%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%93+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B7%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A

%E1%9E%80%E1%9E%BE+%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%A1%E1%9E%B8%E1%9E%98+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%82%E1%9E%80%E1%9E%9B%E1%9F%80%E1%9E%94+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98

%E1%9E%9F%E1%9E%B6+%E1%9E%A2%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%9B%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%93%E1%9F%90%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%93+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A

%E1%9E%9B%E1%9E%B8+%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%8E%E1%9E%BC+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%93%E1%9F%90%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%93+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%A2%E1%9E%97%E1%9E%B7

%E1%9E%8C%E1%9E%BD%E1%9E%8F+%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%9B%E1%9E%82%E1%9E%B8%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B8+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%98%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%98%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B7+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+

%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9F%87+%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9F%83%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%9F%E1%9F%8B+%28%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%80%29
%E1%9E%93%E1%9F%90%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%93+%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%89+%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B7%E1%9E%87

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត