ខេត្ត កំពង់ធំ ក្រុមទី 81

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

កេង ថា (ប្រធាន)
ចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ

ម៉ូ សំអុល (អនុប្រធាន)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម

យី តុលា (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ ជំនាញ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

ឈាង រស្សី (សមាជិក)
អាស៊ីអឺរ៉ុប ជំនាញ ទេសចរណ៍

ឃុន វណ្ណដេត (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ ជំនាញ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

អាំង គឹមថេង (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

សូ សិរីសិទ្ឋិ (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

អ៊ុក ភារម្យ (សមាជិក)
ជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ បសុព្យាបាល

វ៉ាត ប៉ោលាង (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម

សយ ថាន (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម

តែម សម្បត្តិ (សមាជិក)
ភូមិន្ទកសិកម្ម ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម

គ្រុយ ចាន់ថន (សមាជិក)
នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត