ខេត្ត កំពង់ធំ ក្រុមទី 80

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

តូច ប៉ូលីវ៉ា (ប្រធាន)
នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិឯកជន

ខៀវ ចាន់ប៊ុន្នី (អនុប្រធាន)
បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ វិស្វករទេពកោសល្យជនបទ

ប៉ង់ រ៉ុម (សមាជិក)
បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ វិស្វករទេពកោសល្យជនបទ

នាង ហ្រ្វ៊ីដូ (សមាជិក)
បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ វិស្វករ

ទិត ប៊ុនស៊ីម (សមាជិក)
នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

រាណ សុវណ្ណារិទ្ឋិ (សមាជិក)
បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ វិស្វករ

គាន ប៊ុនប៉ូ (សមាជិក)
ជំនាញ

គយ វិបុល (សមាជិក)
បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ វិស្វករ

ហេង ពុទ្ឋារ៉ា (សមាជិក)
បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ វិស្វករ

សោម សម្បត្តិ (សមាជិក)
ជំនាញ

ណុប ភា (សមាជិក)
ជំនាញ

ឈាង តូនី (សមាជិក)
ជំនាញ

សយ ភារុណ (សមាជិក)
អន្តរជាតិ ជំនាញ

រឿន បូរ៉េត (សមាជិក)
បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ មេកានិក

ផល ផាន្នី (សមាជិក)
បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ វិស្វករ

កុយ វិបុល (សមាជិក)
ជំនាញ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត