ខេត្ត កំពង់ធំ ក្រុមទី 79

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

អៀង ផានិត (ប្រធាន)
នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ

សាត ប៊ុនថា (អនុប្រធាន)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ ទីផ្សារ

ង៉ែត ភារៈ (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

មាន ឌីណា (សមាជិក)
ពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ ជំនាញ អគ្គីសនី

ឈឿន វ៉ា (សមាជិក)
ជំនាញ

ដួង វុត្ថា (សមាជិក)
ភ្នំពេញអន្តរជាតិ ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ហេង ឆៃទ្បា (សមាជិក)
នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ

ទូច វុឌ្ឍធិន (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ ទេសចរណ៍

ហេង ម៉េងហៀក (សមាជិក)
នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ

ឃិត សំណាង (សមាជិក)
នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ

ប៊ន សុភក្រ (សមាជិក)
ជំនាញ

កែន កុសល (សមាជិក)
អាស៊ីសច្ចៈ ជំនាញ គ្រប់គ្រង

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត