ខេត្ត កំពង់ធំ ក្រុមទី 77

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

ប៊ុត សៀងហេង (ប្រធាន)
បៀលប្រាយ ជំនាញ អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស

យាន សុភក្តិ (អនុប្រធាន)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាញ វិស្វកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងមេកានិច

អាន គង្គា (សមាជិក)
នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មិន ភារ៉ា (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ជឿន សំអុល (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍

ផា សុភាព (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ គ្រប់គ្រងទូទៅ

ឆាន ចន្ថា (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ ទីផ្សារ

ឌឿន សុភ័ក្រ (សមាជិក)
ព្រះសីហមុនីរាជា ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ

នួន ណេ (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គណនេយ្យ

កែវ រតនា (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ គ្រប់គ្រងទូទៅ

អ៊ី ថេងគី (សមាជិក)
បញ្ញាជាតិ ជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា

ទ្បុន​ ពិសិដ្ឋ (សមាជិក)
ព្រះសីហមុនីរាជា ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត