ខេត្ត កំពង់ធំ ក្រុមទី 76

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

ឌី ចាន់ណា (ប្រធាន)
នីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ឡុង សុខលាង (អនុប្រធាន)
បៀលប្រាយ ជំនាញ គ្រប់គ្រងទូទៅ

សន សម្ភារ៉ា (សមាជិក)
សីហនុរាជ ជំនាញ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

ជា ឃាន (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី ជំនាញ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ម៉ិក សុខជា (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានអនាគតយុវជនកម្ពុជា ជំនាញ អង់គ្លេស

ទឹម សារឹម (សមាជិក)
ន័រតុន ជំនាញ សំណង់ស៊ីវិល

រ៉ាយ មាន (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ ទីផ្សារ

អាន ធូ (សមាជិក)
ពុទ្ធិសាស្ត្រ ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

លុយ សាវុន (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសច្ចៈ ជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា

សុទ្ធ សុភាព (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ខុន សោភ័ណ្ឌ (សមាជិក)
ជំនាញ

ខូវ ឈុនទ្បេង (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ ភូមិវិទ្យា

កាន ប៊ុនគង់ (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ ភូមិវិទ្យា

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត