ខេត្ត កំពង់ធំ ក្រុមទី 75

September 15 2017, 0 មតិយោបល់

អឿ តាង (ប្រធាន)
ព្រះសីហមុនីរាជា ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ

ប្រាក់ ម៉ង់ឌី (អនុប្រធាន)
អាស៊ីអឺរ៉ុប ជំនាញ អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស

សំ សុទ្ឋ (សមាជិក)
បៀលប្រាយ ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

យ៉ុន សុខយ៉េន (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ខាត់ ណារ៉ែន (សមាជិក)
ធនធានមនុស្ស ជំនាញ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ពេជ្រ ពន្លក (សមាជិក)
អាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ហ៊ែល ណុប (សមាជិក)
អាស៊ីអឺរ៉ុប ជំនាញ ទីផ្សារ

សួង សុធា (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ សង្គមវិទ្យា

នឹម មុនិន្ទ (សមាជិក)
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ ជំនាញ ទីផ្សារ

សន សុជាតិ (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ គ្រប់គ្រង

វៃ វ៉ាន់ (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ គណិតវិទ្យា

ពុធ សៅ (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ ជីវវិទ្យា

ញឹម ជាប (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ ប្រវត្តិវិទ្យា

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត