សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ របស់ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ក្រុមទី៤៧សេ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត