ការបង្ហាញរូបភាព សកម្មភាព យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ

វីដេអូ បង្ហាញរូបភាពផ្សេងៗ នៃសកម្មភាព យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ នេះត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីបង្ហាញ ក្នុងឨកាស ពិធីជប់លៀង អបអរសាទរ បញ្ចប់បេសកកម្ម ជំហានទី១ នៃយុទ្ធនាការវាស់វែងដី កាលពីថ្ងៃទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២ កន្លងមកនេះ។

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត