យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ក្រុម១០០ រីករាយនឹង ការអញ្ជើញមក របស់ សម្តេចតេជោ ចែកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធ

សូម ចុចកន្លែងនេះ ដើម្បីមើលរូបភាព សកម្មភាពនៃការរៀបចំវេទិកា សម្រាប់ការចែកប័ណ្ណ នៅភូមិស្វាយ ខេត្តព្រះសីហនុ។

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត