សេចក្តីរំភើប និងការតាំងចិត្តខ្ពស់ របស់ ទឹម សម្ផស្ស ក្នុងការចូលរួម បន្តបេសកកម្ម

1 មតិយោបល់

  1. HheRry 27/03/2013 at 3:26 PM - Reply

    Frankly I think that’s abslotuely good stuff.

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត